Egész évben a lakosság szolgálatában!

Tisztelt Pásztói Polgárok!

Kérjük Önöket, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos valamennyi kérdésükkel,  bejelentésükkel kapcsolatban  a VGÜ Nonprofit Kft-hez szíveskedjenek fordulni:

 
 
VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
 
3100 Salgótarján, Kertész út 2.
3101 Salgótarján, Pf.: 120.
Tel.: 32/440-366
Tel/fax: 32/440-360
E-mail: vgu@vgu.hu
Honlap: www.vgu.hu
 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 342/2015. (X.29.) számú határozatában döntött arról, hogy 2016. január 01-től Pásztó város területén a salgótarjáni VGÜ Nonprofit Kft. végzi a hulladékszállítást.

 


 

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft hulladékszállító járművei és kapacitása

 

Gyártmány

Típus/db

 
  

Iveco Eurocargo

Kétkaros konténerszállító tgk                1 db

       5m3 / 5t

 

 


 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. számára fontos az Ügyfelek adatainak bizalmas és jogszabályi feltételekkel összhangban álló kezelése. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályi és önkormányzati rendelkezésekkel összhangban használja fel, azokat jogosulatlan személyek számára ne tegye hozzáférhetővé.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy jelenlegi és jövőbeli Ügyfeleinket tájékoztassuk a kezelhető személyes adataik köréről, megismertessük velük a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezelési és feldolgozási eljárását, a jogorvoslati lehetőségeket.

Az irányadó jogszabályi rendelkezések a következők:

információ az önrendelkezés jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Személyes adatok:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat. Különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.

1. A személyes adat kezelésének jogalapja

A személyes adat kezelésének jogalapja kizárólag a törvény vagy helyi önkormányzat rendeletének és határozatának kötelező előírása, illetve az Ügyfél kifejezett hozzájárulása.

Ennek következtében a közszolgáltatás igénylésekor az ügyfél az adatkezeléséhez, adatfeldolgozásához az iratok aláírásával egyértelmű hozzájárulását adja.

Az adatkezelés Társaságunknál számítógépes és manuális módon történik.

 

2. A személyes adatok kezelésének célja

Az önkormányzati lakások és bérlemények lakás/bérleti díj tartozás kiegyenlítéséig a lakáshasználó/bérlő  személyes adatainak (név, cím, születési idő, születési hely, anyja neve) tárolása.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj és díjhátralék adók módjára történő behajtásának biztosítása érdekében az ingatlantulajdonos, illetve ingatlanhasználó személyes adatainak (név, cím, születési idő, születési hely, anyja neve, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszáma, e-mail címe) tárolása. 

A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók személyes adatainak kezelése valamennyi adminisztratív feladat ellátása érdekében.

 

3. A személyes adatok kezelése

Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatok védelme kiterjed különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetve sérülés vagy a megsemmisülés megakadályozására és megelőzésére.

Ügyfeleink érdekeinek védelme érdekében telefonon ügyfeleink személyére vonatkozó információkat nem adunk ki.

Személyes adatokat harmadik személy részére csak szerződésben meghatározott esetekben adunk ki, illetve a jogszabályban meghatározott Hatóságok részére. (Nyomozóhatóság, Bíróság, Közjegyző, Adóhatóság, Végrehajtó)

Ezen rendelkezésben meghatározottak kapcsán az adatszolgáltatásról az Ügyfelet az adatszolgáltató, a

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. nem tájékoztathatja.

Minden más, ezen túli adatszolgáltatásról Társaságunk köteles az Ügyfelet is értesíteni.

4. Az érintett jogai gyakorlásának biztosítása

Az Ügyfél kérelmére a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 15 napon belül, de jelentős terjedelmű, vagy nagy számú adat esetén 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben ilyen tárgyú tájékoztatási kérelmet a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás megadásával kapcsolatban költségtérítést állapítson meg.

 

5. Hamis, hamisított adatok felhasználásának ellenőrzése

Az Ügyfél köteles a közszolgáltatás igénylésekor a közszolgáltatás fennállásáig, illetve tartozása rendezéséig a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. számára a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni.

Társaságunk a szolgáltatott adatok valódiságát a jogszabályok betartása mellett a közszolgáltatás, illetve a tartozás fennállásáig bármikor ellenőrizheti.

Az ingatlan használó/bérlő köteles az önkormányzati lakás/bérlemény bérlésének igénylésekor az igénybevétel fennállásáig, illetve tartozása rendezéséig a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. számára a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni.

Társaságunk a szolgáltatott adatok valódiságát a jogszabályok betartása mellett a szolgáltatás, illetve a tartozás fennállásáig bármikor ellenőrizheti.

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az Ügyfél arcképes személyazonosító okmányairól, valamint az Ügyfél által Társaságunk részére benyújtott bármely egyéb dokumentumról az ügyfél-azonosítás során, illetve a köz/-szolgáltatás ideje alatt az Ügyfél előzetes hozzájárulása mellett bármikor fénymásolatot készíthet, és azt kockázatkezelés, személyes adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tárolhatja, kezelheti és felhasználhatja.

 

6. Adatkezelő partnereink

A hulladékkezelési közszolgáltatás esetében adatfeldolgozóként működik közre

- Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője, Pásztó Városi Önkormányzat Szociális és Igazgatási Osztálya   (Pásztó, Kölcsey Ferenc utca 35.)

-  Kazinczi Sándor

 

7. Jogorvoslat

Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos sérelmeivel az Ügyfél, az illetékes Bírósághoz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, a Békéltető Testülethez vagy az Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat.

Nyilvántartási szám:

             Önkormányzati lakások és bérlemények                               NAIH-84040/2015

              Hulladék kezelési közszolgáltatás                                          NAIH-82254/2014

              Térfigyelő kamerarendszer alkalmazása                              NAIH-84041/2015

              Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók datainak kezelése  NAIH-84094/2015.

 

8. Felettes szervezetünk: Pásztó Város Önkormányzata